CO.INVEST

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
 

Strona Główna

Strona głównaCertyfikat energetyczny (inaczej świadectwo charakterystyki ener­getycznej) jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu zintegrowanej charakterystyki energetycznej. Podstawą do sporządzenia zintegrowanej charakterystyki jest charakterystyka energe­tyczna budynku określona w projekcie budowlanym.

Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźni­ków energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji.

Od 1 stycznia 2009 roku certyfikaty energetyczne są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się raz na 10 lat.

Podstawą prawną wprowadzania świadectw energetycznych na polski rynek jest Ustawa z dnia 19 września 2007 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane, wdrażająca Dyrektywę unijną EPBD, dotycząca efektywności energetycznej budyn­ków.

Obliczania charakterystyki energetycznej budynków obej­muje między innymi następujące aspekty:

 • charakterystykę cieplną budynku (okrycie i ściany wewnętrzne, itd. ),charakterystyka ta może również obejmować szczelność powietrzną
 • instalację grzewczą i zaopatrzenie w ciepłą wodę, włącznie z charakterystyką ich izolacji
 • instalację klimatyzacyjną
 • wentylację
 • wbudowaną instalację oświetleniową (głównie sektor niemieszkalny)
 • położenie i zorientowanie budynku, włącznie z klimatem zewnętrznym
 • pasywne systemy słoneczne i ochronę przed słońcem
 • naturalną wentylację
 • warunki klimatu wnętrza, włącznie z projektowanym klimatem wnętrza

Ponadto w obliczeniach brany jest pod uwagę także pozytywny wpływ poniższych czynników:

 • aktywne systemy słoneczne i inne systemy grzewcze i elektryczne oparte na odnawialnych źródłach energii
 • elektryczność wytwarzana przez CHP
 • lokalne lub blokowe systemy grzewcze i chłodzenia
 • naturalne oświetlenie

Przepisów tych nie stosuje się jedynie do budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2 rok);
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat.

W przypadku przeprowadzenia robót budowlanych, w wyniku których nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej zachodzi konieczność sporządzenia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej.
 
świadectwo energetyczne